Radyoloji

RADYOLOJİ

Radyoloji, tanı amaçlı kullanılan ses dalgaları, x ışınları ve diğer görüntüleme metotlarını kapsayan tıp dalıdır. Hastalıklara doğru şekilde tanı konularak başarılı bir tedavi uygulanmasında radyolojik tetkikler büyük önem arz etmektedir. Yüksek teknoloji ürünü, gelişmiş radyolojik cihazlarını çatısı altında toplayan Medistanbul Hastanesi Radyoloji Bölümü, konusunda uzman hekimleri ve deneyimli tıbbi görüntüleme teknikerleri ile hastalarımıza hizmet vermektedir.

Medistanbul Sağlık Hizmetleri – Radyoloji Bölümünde kullanılan cihazlar;
– Dijital Radyografi Sistemleri
– Dijital Mammografi
– Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi
– 128 kesit Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi
– 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme
– Panoramik Röntgen

Bununla birlikte bölümümüzde PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi) kullanılmaktadır. Bu sayede elde edilen tüm görüntüler hastanemizin diğer departmanlarına kolaylıkla ulaştırılabilmektedir.

MANYETİK REZONANS ( MR )

Manyetik Rezonans Görüntüleme, güçlü mıknatısların yardımıyla yüksek manyetik alan içinde oluşan radyo dalgaları kullanılarak vücudun belirli yapılarını, diğer yapılardan ayırt etmek, hastalıklı ve sağlıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için kullanılan bir tıbbi tekniktir.

Manyetik rezonans görüntülemenin süresi yaklaşık olarak 10 ile 45 dakika arasındadır. Bu süre görüntüleme yapılacak alan ve toplanması gereken ayrıntılı bilgiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Manyetik alanı etkilememesi için MR incelemesinin yapılacağı odaya girmeden önce bütün metal eşyalar çıkarılmalı ve uygulama öncesi verilen bilgi formu ayrıntılı şekilde incelenmelidir. El, kol, omuz, dirsek, kalça gibi uzuvlar ve eklemlerin incelenmesinde de MR oldukça başarılı yöntemdir. Beyin tümörlerinin görüntülenmesi, beyin, göz, kulak içi görüntülemelerinde ve kanser tanısı almış kişilerde hastalığın evresinin belirlenmesinde MR görüntüleme yönteminden yararlanabilmektedir. MR cihazı içerisinde durabilecek 7 yaş ve üzeri tüm hastalarda güvenli bir şekilde çekim yapılabilmektedir. Ayrıca bebek ve çocuk hastalarda ve kapalı alan korkusu olan yetişkin hastalarda Anestezili MR çekimi yapılabilmektedir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ( BT-CT )

Bilgisayarlı Tomografi, vücut içindeki alanların ayrıntılı kesitsel görüntülerini oluşturmak için özel röntgen ışını kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Açıları farklı olarak çekilen röntgen görüntülerinin birleştirilmesiyle damar, kemik ve yumuşak dokuların kesit görüntüleri oluşturulur.

DİJİTAL MAMMOGRAFİ

Meme kanserinin teşhisindeki en etkin görüntüleme yöntemlerinden biridir. Memede, muayene ile belirlenemeyecek kadar küçük anormalliklerin tespiti amacıyla uygulanan mamografi yönteminde bulunan sonuç, meme kanseri tanısında büyük önem taşımaktadır.

PANORAMİK RÖNTGEN

Panoramik röntgen, çenelerin, tüm dişlerin, çene ve dişlerdeki diş çürüklerinin tespiti, gömülü dişlerin incelenmesi, temporomandibular eklemin incelenmesi, maksiller sinüslerin incelenmesi, dental implantların kontrolü, tümör teşhisi gibi rahatsızlıklarda panoramik görüntüden faydalanılır. Panoramik Röntgen tanı ve tedavi işlemleri için kullanılan yöntemdir. Diş, çene vs. bölgelerde işlem yapılmadan önce mutlaka panoramik röntgen çekilmelidir.

RÖNTGEN ( DİREK GRAFİLER )

Röntgen, bir nesnenin iç formunu görüntülemek için X ışınları veya benzer radyasyon türleri kullanan bir görüntüleme tekniğidir. Görüntüyü oluşturmak için, bir X-ışını veya başka bir elektromanyetik radyasyon formu bir X-ışını jeneratörü tarafından üretilir ve nesneye doğru yansıtılır. Pek çok doku ve kemiklerin görüntülenmesinde yaygın olarak kullanılır ve ağrısız bir tetkiktir. Hastalıkların teşhis, takip ve tedavi süreci için çok faydalıdır.

ULTRASONOGRAFİ + RENKLİ DOPPLER

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Bu inceleme yönteminde X-ışını yoktur ve radyasyon ortaya çıkmaz. Cihazdan gönderilen ses dalgaları, hasta vücudundan yansıdıktan sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. Ultrasonografi, birçok hastalığın ön teşhisinde kullanılır, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemi olarak kullanılır. Normal yapılar içindeki bir tümör ya da kist, ses demetlerini farklı yansıttığı için farklı yapıda gözlenir ve tanı konulur.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite arteryal ve venöz sistem renkli doppler ultrason, portal doppler, karotis ve vertebral arter doppler, orbitalve skrotal doppler, renal erter doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Girişimsel Radyoloji, tıpta pek çok alanda tanı ve tedavi amacıyla uygulanan teknikleri içeren radyolojinin bir alanıdır. Hastaya genellikle lokal anestezi uygulanarak; çok küçük yollarla vücuda girilerek işlem gerçekleştirilir. Tanı ve tedavi yöntemlerini içeren girişimsel radyoloji, hastalıkların eskiye oranla çok daha basit müdahalelerle, açık operasyonlar ve teşhis amaçlı cerrahi uygulamalara gerek kalmaksızın tedavi edilebilmesini ve hastalık hakkında daha net bilgi elde edilmesini sağlar. Hastanın şikayeti üzerine gerçekleştirilen işlem sırasında alınan parça patoloji laboratuvarına gönderilir. Alınan örnekler sonucunda hastaya teşhis konulur. Hasta takip ve tedavi amaçlı gerekli branşına yönlendirilir.

Tanı ve tedavide Ultrason ve Bilgisayarlı Tomografi gibi görüntüleme yöntemleri en sık kullanılan girişimsel radyoloji uygulamalarıdır. Girişimsel Radyoloji, branşında uzmanlaşmış hekimler tarafından uygulanır.

Radyoloji bölümünde, ince iğne ve tru-cut tüm organ biyopsileri (karaciğer, böbrek, meme, akciğer, kemik, prostat tiroid, pankreas vs.), apse, koleksiyon, biliyer sistem, üriner sistem, plevral ve peritoneal sıvı drenajı yapılmaktadır.

UZMANLARIMIZA SORUN